Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.

H WorldBridge-Ίδρυμα Πληρωμών Α.Ε. με διακριτικό τίτλο PayLink (Ζαλοκώστα 42, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 33) με αρ. Γ.Ε.ΜΗ  001056101000  (εφεξής «PayLink») παρέχει στον χρήση του διαδικτυακού τόπου www.paybybank.eu πληροφορίες για την ίδια την PayLink, της υπηρεσίες που παρέχει και για να κάνει πλοήγηση στις σελίδες και χρήση των υπηρεσιών. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.
Τους όρους αυτούς μπορείτε να εκτυπώσετε και να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας υπολογιστή/συσκευή. Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης όπως ισχύουν κάθε φορά στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να εγκαταλείψει τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχει κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης και αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι δεσμεύεται από αυτούς με μόνη την πλοήγησή του στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
Η PayLink οποτεδήποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο είτε λόγω μεταβολής της κείμενης νομοθεσίας είτε λόγω μεταβολής της πολιτικής της θα τροποποιεί τους Όρους Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη αυτού. Σε κάθε περίπτωση η τροποποίηση αυτή θα αναρτάται στην παρούσα θέση στον παρόντα διαδικτυακό τόπο της PayLink. Για το λόγο αυτό προτρέπουμε τον χρήστη να συμβουλεύεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα θέση όταν επισκέπτεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ώστε να ενημερώνεται για τυχόν μεταβολές.

Ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ανήκει στην Paylink και διέπεται από τις διατάξεις για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Paylink ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου με οποιοδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του χρήστη του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει την χρήση από άλλους. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις που διέπουν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και κάθε άλλη σχετική διάταξη και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε άλλους χρήστες ή/και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο ή στην ίδια την Paylink. Σε περίπτωση που η Paylink κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου την Paylink.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση ή ενημέρωσή των χρηστών και οι διαδικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών εδώ δεν συνεπάγεται έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την Paylink. Η Paylink ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους, για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν χρήστης αποφασίσει να μεταβεί μέσω του συνδέσμου σε άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτου, ο χρήστης αποδέχεται ότι πράττει αυτό με δική του ευθύνη.

Η Paylink καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Όμως δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναμία μεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών. Ο κάθε χρήστης του διαδικτυακού αυτού τόπου ενεργεί με βάση την δική του βούληση και η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη και όχι της Paylink. Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισμικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό. Η Paylink έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισμό του χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δικαστήρια για την ερμηνεία των Όρων Χρήσης καθώς και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας. Σε περίπτωση που κάποιος όρος ήθελε κριθεί άκυρος παύει να ισχύει χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων.

Η PayLink, ίδρυμα πληρωμών με άδεια λειτουργίας υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάγεται και εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία για την αποφυγή χρησιμοποίησης του συστήματος για παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και επιθυμεί συνεργασία με υγιείς επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα με βάση τη νομοθεσία τους κράτους στο οποίο έχουν εγκατασταθεί και παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Με βάση τα παραπάνω, για να καταστεί μια επιχείρηση πελάτης της PayLink και να εγγραφεί στην Εφαρμογή θα πρέπει να προσκομίσει στην PayLink τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά θα ελεγχθούν από το αρμόδιο τμήμα της PayLink και εφ’ όσον κριθούν επαρκή ο Δικαιούχος Οργανισμός θα εγγραφεί στην Εφαρμογή και θα μπορέσει να παρέχει την Υπηρεσία στους πελάτες του.
Η PayLink διατηρεί το δικαίωμα εκτός των παρακάτω εγγράφων να ζητεί και επιπλέον έγγραφα, εφ’ όσον οι πληροφορίες που παρέχονται από τα έγγραφα που προσκομίζονται δεν επαρκούν για την πλήρη ταυτοποίηση του Δικαιούχου Οργανισμού. Επίσης, η PayLink αναζητά περαιτέρω πληροφορίες για τον Δικαιούχο Οργανισμό και από άλλες δημόσιες πηγές (όπως www.et.gr, www.acci.gr κλπ).
Κατά καιρούς η PayLink δικαιούται να ζητεί από τον Δικαιούχο Οργανισμό να επικαιροποιήσει τα έγγραφα αυτά και σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Δικαιούχος Οργανισμός αναλαμβάνει να ενημερώνει άμεσα την PayLink για οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει γνωστοποιήσει στην PayLink.
Η αποστολή εγγράφων γίνεται στη διεύθυνση: WorldBridge-Ίδρυμα Πληρωμών α.ε. (δ.τ. PayLink) Μενεκράτους 11, Αθήνα τ.κ. 11636 υπ’ οψιν Τμήματος Νομιμοποίησης επιχειρήσεων.
Η PayLink θα τροποποιεί και επικαιροποιεί κατά καιρούς την παρούσα πολιτική αποδοχής πελατών και θα αναρτά την επικαιροποιημένη πολιτική στην ίδια θέση στην ιστοσελίδα της.
Ο Δικαιούχος Οργανισμός οφείλει κατά καιρούς να ελέγχει την πολιτική αυτή για να ενημερώνεται κατά πόσο τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχει εξακολουθούν να είναι αποδεκτά από την PayLink.

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

H PayLink ΔΕΝ συνεργάζεται με επιχειρήσεις που παρέχουν τις παρακάτω δραστηριότητες, είτε ως κύρια δραστηριότητα είτε ως δευτερεύουσα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι ο Δικαιούχος Οργανισμός παρέχει τέτοιες δραστηριότητες η PayLink θα διακόψει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση τη συνεργασία μαζί του.

– Εν γένει οποιαδήποτε παράνομη υπηρεσία ή δραστηριότητα ή υπηρεσία ή προϊόντα που η πώληση, διανομή ή μεταβίβασή τους ή η παροχή της υπηρεσίας δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσω διαδικτύου (π.χ. μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, ιατρικές υπηρεσίες).
– Εμπορία ανθρώπων και ανθρώπινων οργάνων, μερών του σώματος, βλαστικά κύτταρα έμβρυα.
– Ναρκωτικές ουσίες και κάθε είδους φαρμακευτικό ιδιοσυσκεύασμα, όπως αυτές ορίζονται την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία Ν. 4139/2013.
– Φάρμακα και άλλα προϊόντα που απαιτούν ιατρική συνταγή και σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί.
– Όπλα, κυνηγετικά όπλα, αεροβόλα όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και μηχανισμοί, φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, εξαρτήματα, ανταλλακτικά μέρη αυτών των υλικών, σιγαστήρες όπως ορίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία περί όπλων Ν. 2168/1993 όπως ισχύει σήμερα.
– Πορνογραφικό υλικό, υπηρεσίες μασάζ και συνοδείας, οίκων ανοχής.
– Αγοραπωλησίες πολύτιμων λίθων, υπηρεσίες ενεχυροδανειστηρίων, αργυραμοιβού και παρόμοιες δραστηριότητες.
– Τυχερά παιχνίδια, στοιχήματα και κάθε είδους παρόμοια δραστηριότητα εφ’ όσον παρέχεται από Δικαιούχο Οργανισμό χωρίς άδεια λειτουργίας.
– Κάθε προϊόν ή υπηρεσία που αποκτήθηκε χωρίς νόμιμο τρόπο ή παρέχεται χωρίς απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.